Faxe afdelings vedtægter

Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Faxe 

 § 1. Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Enhedslisten Faxe og er en lokalafdeling af Enhedslisten - de Rød/Grønne. 

§ 2. Formål: 

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten i Faxe for socialistisk repræsentation i Faxe kommune og region Sjælland. 

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til kontaktpersonen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten, centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Faxe er automatisk medlem i Enhedslisten Faxe. Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 4 gange årlig. Medlemsmøder indkaldes af kontaktpersonen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver. 

§ 4. Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Intet medlem kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes - hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter - ved simpelt flertal. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent. 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i årets 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Aflæggelse af beretning for Enhedslisten Faxe ved kontaktpersonen.

Indkomne forslag til behandling og vedtagelse

Valg af kontaktperson og kasserer: 

a)   bestyrelsesmedlemmer 

b)   suppleanter                                                                           

Godkendelse af det reviderede regnskab.

Valg af revisor

Eventuelt. 

Desuden kan der f.eks. være følgende punkter: 

·        Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. 

·        Urafstemning om folketingskandidater på landsplan. 

·        Valg af lokale folketingskandidater. 

·        Valg af kandidater til kommunalbestyrelse og regionsråd 

·        Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer  eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Kontaktpersonen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel. 

§ 5. Medlemsmødet: 

Medlemsmødet er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger. Afdelingsbestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og valg/udpegning af en kasserer,helst indenfor afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen afholder møde hver måned, dog undtagen juli og december, medmindre der er behov herfor. Medlemsmødet er åbne for alle medlemmer af afdelingen. 

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. 

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse / regionsråd: 

Kandidater for Enhedslisten Faxe skal være medlem af Enhedslisten. Personer der er opstillede af Enhedslisten Faxe er ansvarlige overfor Enhedslisten Faxe for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer der bliver valgt skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Faxe og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Ved uenighed mellem medlemsmødet og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Faxe. 

§ 7. Tegningsregler: 

Medlemsmødet meddeler de nødvendige post, giro og bank fuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen medlemsmødet. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af medlemsmødet. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten. 

 § 8. Foreningens formue: 

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres. 

Afdelingen får sine midler fra: 

·        Medlemskontingent 

·        Partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen 

·        Indsamlinger og frivillige bidrag. 

·        9. Regnskab: 

Afdelingens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kasserer udfærdiger regnskab i god tid, hvorefter dette revideres af den valgte revisor inden forelæggelse på generalforsamling. 

§ 10. Vedtægtsændringer: 

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3dels flertal på en generalforsamling. 

§ 11. Opløsning. 

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter medlemsmødets indstilling og efter vedtagelse med 2/3dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. 

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten. 

§ 12. Partiskat for medlemmer med lønnet tillidshverv. 

Et hvert medlem af Enhedslisten Faxe betaler 10% af lønnet erhverv i forbindelse med Enhedslisten Faxe. Dette gælder kun, hvis der er tale om en fast indtægt såsom regionsrådsmedlem, medlem af folketing, kommunalbestyrelse, andre bestyrelsesposter eller lignende. Indtægt ved eks. foredrag eller kursus, dvs. engangsbeløb er friholdt partiskatten. 

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen 

Faxe, den  21. februar 2018

Underskrevet af dirigent og referent på mødet:                                              /                  

 

                    Dirigent: Finn Klarskov Sommer Jensen                                             Referent: Laila Luffe